Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

Spełniamy obowiązek informacyjny wynikający Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO),
Fabryka Urządzeń Technicznych ALCON Sp. z o.o. w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwo dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

 

 •  Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Urządzeń Technicznych ALCON Sp. z o.o zwana dalej „Administratorem”.
 •  Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres ul. Kolejowa 10, 55-140 Żmigród, mailowo na adres Info@alcon.wroc.pl, telefoniczne pod numerem +48 (071) 385 30 11,
 •  Jakie dane są przetwarzane, na jakiej podstawie i jak zostały zebrane?
  Pani/Pana dane osobowe pozyskane są ze źródeł publicznie dostępnych lub bezpośrednio od osoby, której dotyczą (np. zebrane podczas rozmów handlowych i telefonicznych, przekazanych w postaci wizytówek), w szczególności imię; nazwisko; adres e-mail; telefon; są przetwarzane na potrzeby realizacji usług świadczonych przez naszą firmę, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie niezbędne do podpisania lub wykonania umowy) i lit. f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie).
 •  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.
 •  Na podstawie jakich innych podstaw prawnych przetwarzamy dane ?
  W przypadku Pani/Pana zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłej współpracy biznesowej oraz ponownego kontaktu po zakończeniu umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody oraz ustaniu terminów przewidzianych oddzielnymi przepisami prawa.
 •  Jakie prawa Ci przysługują ?
  Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia(o ile nie jest to sprzeczne z innymi przepisami) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 •  Kto ma dostęp do Twoich danych?
  Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Działu Szkoleń, Działu IT i Sekretariatu oraz ich bezpośredni przełożeni jak również Zarząd Spółki.
 •  Administrator może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
  podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy i / lub umowę powierzenia danych [Przetwarzający dane] w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem,
  organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 •  Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na serwerach znajdujących się poza granicami Polski, w tym w krajach trzecich (czyli w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 •  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej, czy też uniemożliwić świadczenie usług na Pani/Pana rzecz